Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje od gmin wypłatę świadczeń programu 500 plus. Co się zmienia? Sprawdziliśmy

Od 1 stycznia 2022 roku obsługę rządowego programu „Rodzina 500+” przejmuje ZUS. Do tej pory pieczę nad świadczeniami sprawowały gminy. Sprawdziliśmy, co się zmieni.

fot. ZUS
ZUS

ZUS przejmuje obsługę świadczeń 500+

Od początku roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął obsługę rządowego programu 500+. W związku z tym pracę straci ponad 12 tysięcy osób zatrudnionych w polskich urzędach na potrzeby szybkiej i sprawnej obsługi programu. Do końca maja 2022 r. obniżona zostanie budżetowa dotacja do 0,33 proc. kwoty przewidzianej na wypłatę świadczeń, dlatego też urzędom trudno będzie pokryć koszty zatrudnienia. W obliczu tej trudnej sytuacji samorządy starają się zapewnić urzędnikom miejsca pracy na innym stanowisku zgodnie z ich kwalifikacjami zawodowymi.

Do tej pory w katowickim MOPS zaangażowanych zostało 20 osób. Zgodnie z art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych, placówka ma obowiązek, w miarę możliwości zapewnić wakat w MOPS lub innej jednostce miejskiej. Jednak konkretne liczby, dotyczące zwolnień nie są jeszcze znane.

– Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bieżące świadczenia wychowawcze przyznane do 31 maja 2022 r., będą nadal wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach czytamy w komunikacie katowickiego MOPS.

Jak mówi Bogumiła Jastrzębska osoby, od 1 stycznia osoby, które złożą papierowy wniosek nie zostaną obsłużone w placówce.

Każdy wniosek musimy przyjąć, jednak od 1 stycznia nie realizujemy ustawy, wobec tego są one przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia Bogumiła Jastrzębska z działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych katowickiego MOPS.

Gminy wypłacają do bieżącego okresu rozliczeniowego

Osoby, które złożyły wniosek do 31 grudnia 2021 r., nadal będą otrzymywały świadczenia wypłacane przez gminy, gdyż obecny okres rozliczeniowy trwa od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022. Natomiast osobom, które złożyły wniosek od 1 stycznia 2022 to ZUS ustali prawo do świadczenia oraz będzie przyjmować i rozpatrywać wnioski. Osoby, które nie złożyły wniosku do odpowiedniego ośrodka w gminie na obecny okres rozliczeniowy, muszą zrobić to już w ZUS. Wyjątek stanowią świadczenia, do których stosuje się unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wówczas ZUS przyjmie wniosek i przekaże go do wojewody.

Na nadchodzący okres rozliczeniowy, czyli od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 roku, wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2022 roku. Wówczas pełnoprawnie od początku okresu rozliczeniowego, czyli od 1 czerwca obsługą programu zajmie się ZUS. Termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia jest zależny od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Złożenie wniosków do wymienionych dat gwarantuje wypłatę:

 • do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,
 • od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2022 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2022 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2022 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2022 r.

Świadczenia będą wypłacane w formie bezgotówkowej co miesiąc na wskazany numer rachunku bankowego przez wnioskodawcę.

Procedura złożenia wniosku

Od 1 stycznia 2022 roku, by otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych dla rodziców dzieci urodzonych przed 2022, którzy nie zrobili tego w odpowiedniej placówce w gminie w 2021 roku.

 • SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,
 • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
 • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Jeżeli wniosek o świadczenie zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka, zobowiązanie zostanie przyznane od dnia urodzenia dziecka.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć włącznie elektronicznie przez PUE ZUS. Dodatkową możliwością, jeżeli ojciec lub matka zna pesel dziecka, jest wykorzystanie strony banku do złożenia wniosku.

 • od 4 stycznia 2022 r. przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski SA, mBank SA , PEKAO SA, SKOK Śląsk, SKOK Stefczyka,
 • od 11 stycznia 2022 r.: Getin Noble Bank SA,
 • od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy SA, Credit Agricole Bank Polska SA,
 • od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank SA, BPS SA, Santander, BNP Paribas SA, Millennium SA, Nest Bank SA, SGB-Bank SA, SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Oprócz samego wniosku wymagane są dokumenty potwierdzające prawne przyznanie świadczenia wychowawczego, które należy złożyć również elektronicznie. W przypadku, jeżeli wniosek składany jest przez:

 • opiekuna faktycznego niezbędne jest oświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • opiekuna prawnego dziecka wymagane jest orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • rodzica zastępczego lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego niezbędne jest zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy,
 • dyrektora domu pomocy społecznej, wymagana jest decyzja albo orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej.

Więcej informacji na temat potrzebnych dokumentów, w zależności od sytuacji prawnej dziecka jest dostępnych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS będzie kontaktował się z wnioskodawcami

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie wypełniony prawidłowo przez osobę, mającą prawo do poboru świadczeń, Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych skontaktuje się z nią, w ciągu 14 dni, drogą mailową lub telefonicznie na adres wskazany we wniosku.

Ta sama sytuacja będzie miała miejsca, jeżeli nie zostaną złożone wymagane dokumenty. Wówczas ZUS wezwie uprawnionego wnioskodawcę do ich dostarczenia w terminie od 14 do 30 dni.

Jeśli nie poprawisz, nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy Twojego wniosku czytamy w komunikacie ZUS-u.

Natomiast jeżeli zostanie przyznana decyzja o świadczeniu, ZUS nie wyda decyzji. Informacja w tej sprawie zostanie umieszczona na profilu PUE ZUS oraz zostanie wysłana mailem.

Jak odwołać się od odrzuconej decyzji?

ZUS może wydać decyzję w trzech konkretnych przypadkach. Zostanie ona doręczona wyłącznie w postaci elektronicznej - na profil PUE ZUS.

 1. odmowy przyznania świadczenia wychowawczego,
 2. uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia,
 3. nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Od decyzji można odwołać się do prezesa PUE ZUS - 14 dni od momentu doręczenia decyzji. Natomiast od decyzji prezesa można złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.

W sprawie uzyskania pomocy o świadczenie rodzinne należy zadzwonić na specjalną infolinię 22 290 55 00, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Oprócz tego pomoc można otrzymać we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS-ie.