Pomagasz lub potrzebujesz pomocy? Ви допомагаєте чи потребуєте допомоги? Sosnowiecki Urząd Miasta przygotował ważne informacje

Sosnowiecki magistrat przygotował najważniejsze informacje zarówno dla mieszkańców miasta, jak i ukraińskich uchodźców przybywających do nas ze swojego ogarniętego wojną kraju. Warto się z nimi zapoznać.

Pixabay
UM w Sosnowcu przygotował informacje dla uchodźców z Ukrainy

Miasto przygotowało ważne informacje – także w języku ukraińskim – związane z pobytem w Sosnowcu.

Oto informacje, które warto znać:

 • W województwie śląskim punkt recepcyjny znajduje się w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 10, w którym otrzymać można zarówno informacje jak i pomoc.
 • W Sosnowcu są również miejsca dla uchodźców. Pod numerem telefonu 695 140 020 można uzyskać informacje, gdzie należy się udać. Miejskie punkty są bezpieczne.
 • Uruchomiona została specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy, w języku ukraińskim: 514 781 706.
 • Informacja dla tych, którzy po 24 lutego przyjęli pod swój dach uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy: pamiętaj, że są to ludzie, którzy potrzebują opieki i spokoju! Pamiętaj, że są w obcym kraju, którego języka najprawdopodobniej nie znają.
 • Można skorzystać ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nr tel. 695 140 733. Jeśli będzie potrzebna pomoc związana ze znalezieniem szkoły – warto o tym poinformować. Pracownik MOPS-u przyjedzie i zrobi wywiad w sprawie potrzebnego wsparcia. Można także kontaktować się z koordynatorem ds. udzielania pomocy cudzoziemcom: 695 140 736.
 • Uchodźcy z Ukrainy mają zapewniony bezpłatny dostęp do opieki medycznej i służby zdrowia.
 • Miasto pomoże znaleźć pracę. Powiatowy Urząd Pracy czeka na zgłoszenia osób, które chcą w Sosnowcu podjąć pracę. Wkrótce ruszą również kursy językowe dla dorosłych, którzy szukają pracy.
 • Dzieci z Ukrainy mogą uczęszczać do sosnowieckich szkół. Należy je zgłosić do szkoły najbliżej miejsca zamieszkania. Dla dzieci, które nie mówią w języku polskim, zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe z nauki naszego języka. Uczniowie mogą w szkołach liczyć także na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Po 7 marca miasto uruchamia Punkt Konsultacyjny przy ul. Modrzejowskiej 42. Tutaj będzie także konsultant, który będzie udzielał porad z zakresu pośrednictwa pracy. Będzie miał także oferty pracy.
 • Firmy telekomunikacyjne oferują bezpłatne zestawy startowe na rozmowy oraz internet. Trzeba pamiętać, że należy zarejestrować karty (bezpłatnie).
 • Każda obywatel Ukrainy może korzystać z bezpłatnej komunikacji w ramach ZTM oraz Kolei Śląskich i pociągów PKP (2 klasa).
 • Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców/urzędach wojewódzkich/placówkach Straży Granicznej.
 • Całą dobę czynny jest również numer telefonu do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 32 266 52 20, gdzie również można uzyskać najważniejsze informacje w języku polskim.
 • Uchodźcy nie powinni martwić się o formalności. Ich dalszy pobyt w Polsce będzie legalny – w najbliższych dniach nie trzeba składać żadnych wniosków.

Najważniejsze numery dla uchodźców:

 • Infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: 32 606 32 32
 • Sosnowiecka infolinia w języku ukraińskim: 514 781 706
 • Pomoc dla Ukraińców w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: 695 140 733
 • Koordynator ds. udzielania pomocy cudzoziemcom: 695 140 736
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego: 32 266 52 20

Ci, którzy chcą dostarczyć dary (dla uchodźców lub na Ukrainę) powinni przywieźć je do hali sportowej MOSiR przy ulicy Braci Mieroszewskich 91.

Urząd Miasta w Sosnowcu przygotował także informacje dla Ukraińców w ich ojczystym języku.

Допомагаєш або потребуєш допомоги? Прочитай!

У Сілезькому воєводстві рецепційний пункт знаходиться у місті Катовіце, вул. Віта Ствоша 10, у якому ви отримаєте всю інформацію та допомогу.

 • У Сосновці також маємо місця для біженців. Зателефонуй – 695 140 020. Ми пояснимо, де треба звернутися. У нашіх пунктах вони будуть безпечні.
 • Пам’ятай, що ми пустили в хід спеціальну інфолінію для біженців з України на українській мові 514 781 706
 • Якщо після 24 лютого ти прийняв до себе біженців з огорнутої війною України, пам’ятай, що вони люді, якім треба опікі та спокою. Пам’ятай, що вони у чужому краю, мови якого імовірно не знають.
 • Можеш користуватися підтримкою Міського Центра Соціальної Допомоги. Зателефонуй 695 140 733. Якщо Вам буде потрібна допомога в знаходженні школи, повідомляйте про те. Працівник МЦСД приїде і порозмовляє про потрібну підтримку. Можете також контактуватися з координатором з питань допомоги іноземцям 695 140 736.
 • У біженців з України забезпечений безкоштовний доступ до медичної допомоги та охорони здоров’я.
 • Допоможемо знайти працю. Повітове Управління Праці чекае на заяви людей, які хочут у Сосновці знайти працю. Незабаром будуть стартувати курси вивчення польської мови для дорослих, які шукають працю.
 • Діти з України можуть навчатися у сосновецьких школах. Треба їх подати у школу найближчу від місця перебування. Для дітей, які не говорять польскою мовою, будуть організувати додаткові уроки польської мови. Учні можуть у школах рахуватися на психологічно-педагогічну допомогу.
 • Після 7 березня ми починаємо работу Консультаційного Пункту при вул. Модржеіовської 42. Буде там чекати консультант з питань посередництва праці. У нього будуть і пропозиції праці.
 • Телекомунікаційні компаніі пропонують безкоштовні стартові пакети на розмови та інтернет. Треба пам’ятати, що пакети треба везкоштовно реєструвати.
 • Кожний громадянин України може користуватися безкоштовним транспортом у переїздах ЗТМ (ZTM) та Сілезької Залізниці (Koleje Śląskie) і потягів ПКП (PKP) 2 класс
 • Всіь людям, які втікають з України перед війною, не треба боятися про легальність свого перебування. У найближчі дні не треба складати жодних заяв в Управління у Справах Іноземців, воеводських управліннях та відділах Прикордонної Служби Польщі.
 • Цілодобово працює телефон Відділення Кризисового Управління Міської Адміністрації м. Сосновця 32 266 52 20, де також можна отримати інформацію у
  польскій мові.
 • Не хвилюйся формальностями. Твоє подальше перебування у Польщі буде легальне. У найближчі дні тобі не треба складати жодних заяв.

  Найважливіші телефони:
 • Інфолінія Сілезської Воєводської Адміністрації 32 606 32 32
 • Сосновецька інфолінія на українській мові: 514 781 706
 • Допомога для Українців у Міському Центрі Соціальної Допомоги 695 140 733
 • Координатор з питань допомоги іноземцям: 695 140 736
 • Відділення Кризисового Управління Міської Адміністрації 32 266 52 20
 • Якщо хочеш постачити дари для біженців або в Україну, постачай їх у спорткомплекс при вул. Братів Мєрошевських 91

  Актуальну інформацію для громадян України можна знайти на сайті ua.gov.pl